Författare

Titel

År

Not

Alvesson, Mats

Kommunikation, makt och organisation

1997

 

Angelöw, Bosse

Det goda förändringsarbetet

1991

 

Arfwedsson, Gerard

Nyare forskning om lärare

1994

 

Arfwedsson/Arfwedsson

Didaktik för lärare

1991

 

Arwedsson, Gerd

Hur och när lär sig elever

1992

 

Arvonen, Jouko

Att leda via idéer

1989

 

Barnevik, Percy

Ledarskap 200 råd

2013

 

Beng/Pettersson

Sun Zis krigskonst

1997

Originalet är från 200fkr och är en av de första strategiböckerna.

Benniech-Björkman, Li

Någonting har hänt

2002

 

Berg, Bretell, m.fl

Skolans arbetsorganisation – vad är det?

1987

 

Bjurwill, Christer

Reflektionens praktik

1998

 

BlankerZ, Herwig

Didaktikens teorier och modeller

1987

 

Bolman/Deal

Nya perspektiv på organisation och ledarskap

1997

2003

Andra och tredje upplagan

Bruner, Jerome

På väg mot en undervisningsteori

1966

 

Carlberg, Anders

Vuxna betyder allt – är vi vuxna uppgiften

2002

 

Carlström/Hagman

Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering

1992

 

Carlzon, Jan

Riv pyramiderna

1990

 

Claesson, Paulsson, Valinder

Matematikämnet i skolan

1979

 

Claesson/Olson

Lust att leda

1992

 

Cohen/Manion

Research mthods in education

1997

 

Colnerud/Granström

Respekt för lärare

Om lärares professionella verktyg – yrkesspråk och etik

1995

 

Cullberg, Johan

Dynamisk psykiatri

1994

 

Cullberg,, Johan

Kris och utveckling

1975

 

Czarniawska, Barbara (red)

Organisationsteori på svenska

1998

 

Dahlbom-Hall, Barbro

Lära män leda kvinnor

1992

 

Dahlbom-Hall, Barbro

Lära kvinnor chefa män

1996

 

Dahlkwist, Matts

Lärarens ledarskap – relationer och grupprocesser

2012

 

Dalin, Per

Skolutveckling teori

1994

 

Dalin, Per

Skolutveckling praktik

1995

 

Dalin, Per

Utbildning för ett nytt århundrade

1994

 

Dryden/Vos

Inlärningsrevolutionen

1994

 

Ds

Där man inte har något inflytande finns inget personligt ansvar

1995

 

Egidius, Henry

Pedagogiska utvecklingslinjer

1973

 

Ekholm, Lander

Utvärderingspraktikan

1993

 

Elevorganisationen

Elevrätt

1993

 

Elevorganisationen

Makthandboken

1996

 

Ellmin/Levén

Att arbeta i ledningsgrupp

1994

 

Emanuelsson, Ingemar

En skola för alla

1984

Kunskapsöversikt

Enquist, Anders

Kommunikation på arbetsplatsen

1994

 

Erdis, Mare

Juridik för pedagoger

2004

 

Eriksson/Lindblad

GEM-engelska

1987

 

Folkhälsoinstitutet

Låter sig skyddsänglar organiseras

1998

 

Freire, Paolo

Pedagogik för förtryckta

1975

 

Gardner, Howard

Så tänker barn – och så borde skolan undervisa

1991

 

Gordon, Thomas

Aktivt lärarskap

1977

 

Grandelius, Bengt

Att sätta gränser

2000

 

Granström, Kjell

Dynamik i arbetsgrupper

2000

 

Grinder, Michael

Ledarskap och lärande i klassrummet

1991

 

Grosin, Lennart

Alla föräldrar kan

2001

 

Gustavsson, Bernt

Bildning i vår tid

1996

 

Guvå/Hylander

Grundad teori

2003

 

Hansson, Anders

Salutogent ledarskap

2010

 

Hargreaves, Andy

Läraren i det postmoderna samhället

1998

 

Hargreaves/Fullan

Professionellt kapital

2013

 

Hartman/Lundgren

Dewey, John,  Individ, skola och samhälle

1995

 

Hattie, John

Synligt lärande för lärare

2012

 

Holmqvist, Mona (red)

Lärande i skolan

2006

 

Hutlman, Glenn

Intelligenta improvisationer

2001

 

Håkansson/Sundberg

Utrmärkt undervisning

2014

 

Hård av Segerstad, Anita (red)

Skola med styrfart

1994

 

Iwarsson, Petter

Samtal i skolan

2014

 

Jacobsen/Thorsvik

Hur moderna organisationer fungerar

2008

 

Jensen/Löw (red)

Pedagogiskt ledarskap

2011

 

Johansson/Rosén

Släpp tankarna loss

1992

 

Jönsson/Rehman

Den obändiga söklusten

2000

 

Kaplan/Norton

Balanced scoredard

1999

 

Karlsson, Ove

Att utvärdera – mot vad?

1995

 

Kim/Mauborgne

Blue ocean strategy

2005

 

Kimber, Birgitta

Att främja barns och ungdomars utveckling av social och emotionell kompetens

2005

 

Kline/Saunders

Tio steg mot en lärande organisation

1993

 

Klingberg, torkel

Den lärande hjärnan

2011

 

Kronvall/Olsson/Sköldborg

Förändring och lärande

1991

 

Kvale, Steinar

Den kvalitativa forskningsintervjun

1997

 

Labovitz/Rosansky

Det totalfokuserade företaget

1997

 

Larsson, Eva

Stökig klass – rektors ansvar

2011

 

Lauvås/Handal

Handledning och praktisk yrkesteori

1993

 

Laxvik, Thorsten

Bärande relationer

2001

 

Laxvik, Thorsten (red)

Den vackra motmakten

2004

 

Leithwood, Kenneth

Changing leadership for changing times

2000

 

Lennéer Axelsson/Thylefors

Om konflikter

1996

 

Lewis, Elen

Fenomenet IKEA

2005

 

Liljegren, Birgitta

Elever i svårigheter

1991

 

Liljequist, Kurt

Skola och samhällsutveckling

1994

 

Lindberg, Andreas

Konsulthandboken

1998

 

Linde, Göran

Det ska ni veta- en introduktion till läroplansteori

2000

 

Lindell/Hartikainen

Var går gränsen? Värdegrunden i praktiken

2001

 

Lindhgren/Mazetti

Handbok för martyrer

1993

 

Lindskog, Claes

Platon, Teaitetos

1996

 

Lortie, Dan C

Schoolteacher

1975

2002

 

Lotscenter

Lots

1980

 

Lunddahl/Skärvad

Utredingsmetodik för samhällsvetare och ekonomer

1982

 

Lärarförbundet

Lärarens handbok

2002

 

Lärarförbundet

Skola i förändring

1998

 

Maltén, Arne

Kommunikation och konflikthantering

1998

 

Moqvist, Louise

Ledarskap i vardagsarbetet

2005

 

Moxnes, Paul

Hjältar häxor och horor

1995

 

Möller, Jorunn

Lära och leda i skolan

1996

 

Nerell/Sandberg

Ledarskap och Arbetssorganisation

1994

Arbetarskyddsnämnden

Nestor, Bo

Studieledare i grundskolan

1991

 

Nestor, Bo

Mentorskap för skolledare

1999

 

Nevander Friström, Lena

Kränkta människor samarbetar inte

2001

 

Nordengren/Olsen

Att leda på distans

2006

 

Normell, Margareta

Pedagogens inre rum

2004

 

Odin/Wallin/Åhs

Lokal arbetsplan

1983

 

Ogden, Terje

Social kompetens och problembeteenden i skolan

2008

 

Olweus, Dan

Hackkycklingar och översittare

1973

 

Palmlund, Ingvar

Effektiva myndigheter inom snävare gränser

1985

 

Parkinson, C Northcote

Parkinssons lag

1957

 

Parzyk, Ing-Marie

En skola för andra

1999

 

Petersson/Vahlne

Handledning

1997

 

Pihlgren/Svensson

Målstyrning

1989

 

Rapp, Stephan

Rektorn och lagen

2009

 

Rask/Wennbo

Bemötas eller bedömas

1983

 

Regeringens prop

Skolans utveckling och styrning

1989

 

Repstad, Pål

Närhet och distans

1993

 

Richardsson, Gunnar

Svensk utbildningshistoria

19991

 

Risling, Anders

Konsult i organisation

1989

 

Ronsten (red)

Betydelsefulla lärare2001

 

 

RRV

Lokal skolutveckling – statens roll och ansvar

1998

 

RRV

Skolverkets tillsyn

2001

 

RRV

Att verksamhetsanpassa lönepolitiken

1998

 

Sahlberg/Leppilampo

Samarbetsinlärning

1998

 

Sandberg/Targama

Ledning och förståelse

1998

 

Sandqwist, Karin

Åldersintegrerad undervisning

1994

 

Senge, Peter

Den femte disciplinen

1995

 

Silén/Normann/Sandén

Problembaserad inlärning

1993

 

Sjölund, Arne

Gruppsykologi

1974

 

SKL

Guide till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse

2010

 

SKL

Lärares arbetstid

2010

 

Skolverket

Barns samlärande

2000

 

Skolverket

Lgr 11 Grundskolan

2011

 

Skolverket

Lgr 11 Grundsärskolan

2011

 

Skolverket

LPO 94

 

 

Skolverket

Kunskapsutnyttjande

1994

 

Skolverket

Skola i utveckling – Samtal i förändring

1999

 

Skolverket

Skola i utveckling – verktyg som förändrar

1999

 

Skolverket

Från regler till eget ansvar

1994

 

Skolverket

Ansvaret för skolan – en kommunal utmaning

1997

 

Skolverket

Skola i utveckling – När inget facit finns,  en skolutveckling i en decentraliserad skola

1999

 

Skolverket

Forskning om liv och arbete i svenska klassrum

1995

 

SLL

Att räkna med folkhälsa

1998

 

SOU

Skola för bildning

1992

 

SOU

Skolfrågor

1997

 

SOU

LUT Lärare för skola i utveckling

1974

 

SOU

Ett nytt betygssystem

1992

 

SOU

Storstad i rörelse

2005

 

SOU

Inflytande på riktigt

1996

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen?

2013

 

Statskontoret

Chefen är död, leve chefen

1985

 

Steinberg, John

Ledarskap i klassrummet

2013

 

Steinberg, John

Att vända en klass

2013

 

Steinberg, John

Klassens inre arbete

1994

 

Steinberg, John

Hur man handskas med besvärliga klasser

1993

 

Stensmo, Christer

Ledarskapet i klassrummet

1997

 

Stensmo, Christer

Pedagogisk filosofi

1994

 

Stiftelsen framtidens skola

Framtidens skola

1994

 

Svedberg, Lars

Pedagogisk ledarskap och pedagogisk ledning

2016

 

Svedberg, Lars

Gruppsykologi

1997

 

Svenska kommunförbundet

Vetvärt

1998

 

Lgr 69

1969

 

Lgr 80 Grundskolan

1981

 

Lgr 80 Särskolan

1981

 

Om grundläggande kunskaper i en skola för alla

1990

 

Skolledaryrket

1984

 

Ullman, Annika

Rektorn

1997

 

Utbildningsdepartementet

Den första skolboken -  en bok om den nya skolan

1994

 

Vestergaard/Löfstedt/Ödman

Pespektiv på pedagogiken

1976

 

Vetenskapsrådet

Rektor – en forskningsöversikt 2000-2010

2011

 

Wiberg, Sven

Riv skolan, börja lära

1995

 

Wiliam, Dylan

Att följa lärande

2013

 

Wolrath Söderberg, Maria

Finns det genvägar till klokhet

2003

 

Wärneryd m.fl

Att fråga, om frågekonstruktion

1993

 

Ylander, Christian

Gubbstruktur

1981

 

Åhs, Olle

Bortom bråk och hårt klimat

2003