Om personal i skolan får vetskap om att en kränkning skett, ska det utredas. Man kan inte i förväg anse att kränkningen inte skett eller är betydelselös. Utredning ska göras på blotta misstanken eller om någon berättar att en kränkning skett och misstanke kan finnas. Om en elev eller vårdnadshavare påstår att en kränkning skett, kan man heller inte låta bli att utreda, även om man känner till händelsen och anser att det inte var en kränkning.

Men man kan göra det enklare, och använda det man redan vet.

Händelsen ska skyndsamt anmälas till huvudmannen, som ska genomföra en utredning och vidta lämpliga åtgärder för att det som hänt inte ska upprepas.

Begreppen trygghet och studiero har lite olika innebörd, men har också olika tonvikt och allvar. Brist på trygghet, är mer allvarligt, än brist på studiero. Det är sannolikt så att många elever kan klara skolan bättre, ju högre graden av studiero är. Men att vara otrygg kan innebära att man inte klarar skolan alls.

Trygghet är motsatsen till otrygghet. Om man är otrygg, upplever man ett hot av något slag i den situation man befinner sig. Det är en grundläggande drift hos människan, att försöka undanröja ett hot man upplever, innan man kan fokusera på andra saker, som exempelvis skolarbetet.